Headlines News :

Popular Posts

ေခတ္သစ္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ


21-May-2017 

ကေနဒါႏိုင္ငံ တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းထဲသို႔ ကေလး ၁၂၀၀ ခန္႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုကေလးမ်ားမွာ အြန္ေတရီယို အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ၄ တန္းမွ ၈ တန္း အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ‘စူးစမ္းမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း’ ဆိုသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ရန္ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္မွ ေနာင္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္ႀကီးမ်ားက ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ားကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကဳိဆိုၾကသည္။ တကၠသိုလ္ထဲတြင္ STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ဆိုသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာျပပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ေနကုန္ က်င္းပမည္။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကိုလည္း ျပၾကမည္။ သူတို႔ ေလ့လာထားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၾကမည္။ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ၾကမည္။ အလြန္ေကာင္းျမတ္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ဘာလုပ္၍ ရႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အေျဖတစ္ခုခုေတာ့ ရသြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ အနာဂတ္အတြက္ တစ္ခုခုကို သိျမင္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ ကေနဒါတြင္လည္း STEM ဆိုသည္က သူတို႔အနာဂတ္ စိတ္ကူးအိ္ပ္မက္မ်ား ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းသားေတြကို STEM နဲ႔ နည္းပညာဟာ ဘယ္လိုေတြ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိသြားေစခ်င္တယ္။ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ STEM ရဲ႕ အေရးပါမႈကို ျမင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ေတြ ပိုၿပီးျဖစ္လာေအာင္ ရည္႐ြယ္ထားတယ္” ဟု ဤပြဲကို ဦးေဆာင္သူ Actua အဖြဲ႔၏ စီအီးအို ဂ်နီဖာဖလာနာဂန္က ေျပာၾကားသည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြကို သိခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွင္းျပတယ္။ သူတို႔သိခ်င္တာေတြက အနာဂတ္မွာ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတြလည္း ေျပာျပတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ သူတို႔ကို လုပ္ခိုင္းခဲ့ Workshop ေတြဟာ သူတို႔ကို ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားသြားႏိုင္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္မခ်င္း ထပ္ႀကဳိးစားခိုင္းတယ္။ ထပ္လုပ္ခိုင္းတယ္” ဟု ဂ်နီဖာက ဆိုသည္။ 

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ GDP တြင္ နည္းပညာတစ္ခုတည္းဘက္က ရသည့္ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၁၇ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။ ဘ႐ြတ္ဖီးလ္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ နည္ ပညာလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာဘက္၌ အလုပ္လုပ္ေနသူေပါင္း ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက တိုင္းျပည္၏ GDP တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးေနသည္။ အစိုးရက ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလိုက္သည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္း တြက ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ကေနဒါႏိုင္ငံ တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္၏ အင္ဂ်င္နီယာဌာနသည္ အစိုးရေက်ာင္းေပါင္း ၃၅၀ မွ ဆရာမ်ားကိုေခၚၿပီး သင္တန္းေတြေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တာ တက္ရသည့္ ထိုသင္တန္းတြင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာ ကုတ္ေရးနည္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သေဘာတရားမ်ားကို သင္ေပးသည္။ ဆရာမ်ားကို STEM ဆိုသည့္ သေဘာတရားအား ဦးစြာေပးၿပီးမွ သူတို႔ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္ၿပီးပို႔ခ်ခိုင္းသည္။ ဆရာမ်ားတတ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာင္းစြာပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ ဦးစြာရင္းႏွီးေစရန္ တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္က ႀကံေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ Go North ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကို တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္၊ Googleႏွင့္ Actua ဟုေခၚေသာ အဖြဲ႔အစည္းသုံးရပ္က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဦးတည္ခ်က္က အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္လာရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားကို နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဦးစြာေပးၿပီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အစြမ္းအစကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ အဆင့္ဆင့္ ပ်ဳိးေထာင္ၾကသည္။

STEM ဘာသာရပ္အတြက္ အသက္အ႐ြယ္ အပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္မရွိပါ။ STEM ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အတန္းတိုင္း၊ အဆင့္တိုင္းအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္မေရာက္လာမီ ကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးလာခဲ့ၿပီး ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိလာသည့္ ကေလးမ်ားအား တကၠသိုလ္မ်ားက ထပ္မံၿပီး လမ္းေၾကာင္း တည့္ေပးလိုက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻက အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာရွိေနတဲ့ ကေလးေတြကို ကမာၻနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ေအာင္ဆိုတာ သူတို႔ကို မေလ့က်င့္ေပးဘဲ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကေလးေတြကို STEM နည္းပညာရပ္မွာ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ ကမာၻကို ယွဥ္ႏိုင္မယ္” ဟု Google အဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာခရစ္စတီဖင္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။ သူက တို႐ြန္တိုတြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာကို ပညာေရးတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရး ပ႐ိုဂရမ္အား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဤျဖစ္စဥ္အားလုံးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေၾကာင္း အားလုံး လက္ခံၾကသည္။ နည္းပညာကို တကၠသိုလ္ေရာက္မွ သင္ျခင္းထက္ ေအာက္ေျခအလယ္တန္း အထက္တန္းအဆင့္မွာကတည္းက အေျခခံလာရမည္။ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေျခ အေျခခိုင္ေရးအတြက္ ဆရာမ်ားကို ဦးစြာ ပညာေပးရမည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ တစ္တပ္တစ္အား ဝိုင္းဝန္းကူညီၿပီး နည္းပညာကို ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ လုပ္ေပးရမည္။ အားလုံး ဦးတည္ခ်က္သည္ နည္းပညာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ ဆိုသည္မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ က်မ္းႀကီး က်မ္းခိုင္မ်ားၾကားတြင္ အိပ္ငိုက္ေနရမည့္ ဌာနႀကီးတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေအာက္ေျခႏွင့္အထက္ ေပါင္းစည္းေရး၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္သည္ အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ရာဟု ကေလးေတြ ျမင္လာၿပီး တကၠသိုလ္ကို ေရာက္လာခ်င္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ တို႐ြန္တိုတကၠသိုလ္၏ အင္ဂ်င္နီယာဌာန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေလးစားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

photo 2 စုစည္းမႈ


photo 1


 
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရွင္ အာေလာက .Zp - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger